📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

แนวปฏิบัติของครู

และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
(ใช้ตารางเรียนที่ 3 คาบละ 45 นาที เริ่มเรียนในคาบที่ 2 เวลา 9.40 น.)

หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน
 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 
 แนวปฏิบัติสำหรับครูและนักเรียน 

** 30 พฤษภาคม 2562 : 16.00 น.**


ดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 

ม.1   ม.2   ม.3

ม.4  ม.5   ม.6