📢 รายชื่อผู้เข้าสอบโครงการ สอวน
ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562
สนามสอบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

📅 วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

เวลา

วิชา

9:00-12:00

ชีววิทยา

 

คณิตศาสตร์

 

ดาราศาสตร์

13:00-16:00

เคมี

 

คอมพิวเตอร์

 

ฟิสิกส์

🔗 รายชื่อผู้เข้าสอบช่วงเช้า

🔗 รายชื่อผู้เข้าสอบช่วงบ่าย