ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)