ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ กรุงเทพมหานคร - จังหวัดเชียงราย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2561 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)