ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่ายบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)