ดร.พนม พงศ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตามโครงการเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูอาจารย์นักเรียน และเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษาในประทรวงศึกษาธิการวันที่ 16 กรกฎาคม 2558ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ