• อัตลักษณ์ของผู้เรียน

 การเรียนดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

  • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 ความเข้มแข็งทางวิชาการ