เอกลักษณ์ของโรงเรียน

การเรียนดี สร้างคนดี เป็นที่ยอมรับของสังคม

อัตลักษณ์ของนักเรียน

คนเก่ง คนดี มีจิตอาสา