1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง

2. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน

3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4. พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ

5. พัฒนาระบบคุณภาพด้านการจัดการโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน และต้นแบบเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง