📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

หมายเลขโทรศัพท์ ภายนอก

สำนักงาน

0-7544-7160
ประชาสัมพันธ์ 0-7544-7005 / 0-7544-7154
โทรสาร 0-7544-7004
โครงการภาคภาษาอังกฤษ 0-7544-7166
สระว่ายน้ำ 0-7544-7167
ห้องคอมพิวเตอร์ (โทรสาร) 0-7544-7165

 

หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน
ประชาสัมพันธ์ 1001 ห้องฟิสิกส์ 1023
ประชาสัมพันธ์ 1002   1024
กลุ่มบริหารทั่วไป 1003 ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 1025
กลุ่มพัฒนานักเรียน 1004 หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 2026
กลุ่มอำนวยการ (ห้องธุรการ) 1005   1027
พัสดุ 1006 SMTP 1028
การเงิน 1007 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 235 1029
ห้องพักครูภาษาไทย 1008 ธุรกิจ 1030
กลุ่มวิชาการ 1009 ฝรั่งเศส 1031
ห้องพักครูแนะแนว 1010 สำนักงาน EP 1032
ห้อง 211 แนะแนว 1011   1033
ห้องทะเบียน 1012 ป้อมยาม 1034
ห้องแผนงาน 1013 ห้องผลิตเอกสาร 1035
ห้องพยาบาล 1014 ศูนย์กีฬา 1036
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 1015 อาคารช่างอุตสาหกรรม 1037
ห้องพักครูสังคม 1016 อาคารเกษตร 1038
ห้องสมุดภาษาไทย 1017 คหกรรม 1040
ห้องพักครูศิลปะ 1018 สหกรณ์ 1041
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ 1019 ห้องรับประทานอาหารครู 1042
  1020 ดนตรีไทย 1043
ห้องพักครูพลานามัย 1021 สระว่ายน้ำ 1044
ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ 1022 ศูนย์กีฬา 1045
  สำนักงานคนงานประปา 1046