ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ASEAN TOUR)
สหพันธรัฐมาเลเซีย-สาธารณรัฐสิงคโปร์ (EP)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)