ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/7
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)