📢 คลิกเพื่อดูรายนามเผู้บริจาคแบบต็มหน้าจอ

"ขนฺติ หิต สุขาวหา" ความอดทนนำมาซึ่งความผาสุก