“ โรงเรียนเบญจมราชูทิศมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  คนเก่ง  และก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ”