โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เป็นเลิศทุกด้าน
มีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย