นางสาวสุพานี  ฉิมพลี  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ พสวท.
(คอมบินาทอริก) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5