โรงเรียนเบญจมราชูทิศเป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพร้อมก้าวสู่สังคมโลกตามมาตรฐานสากลอย่างมีความสุข โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียนเป็น

“ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จะมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมก้าวสู่สังคมโลกอย่างมีความสุข”