ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์และธรณีวิทยา ณ ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)