ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ

ประกาศจาก กลุ่มบริหารงานวิชาการ แนวปฏิบัติของนักเรียนในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เข้าแถวเคารพธงชาติตามปกติ คาบที่ 1-2  พบครูที่ปรึกษา -	รับผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 -	รับตารางเรียนภาคเรียนที่2/2558 -	ชำระเงินบำรุงการศึกษา -	รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน คาบที่ 3    เรียนตามปกติ        หมายเหตุ การแต่งกายของนักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนทุกคน

ตารางนักเรียนพบครูที่ปรึกษา
ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2558

ศิษย์เก่าเบญจมฯ รุ่น ม.ศ.3 ปี 2507
นำโดยท่านศุภชัย จงศิริ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและประธานรุ่น
มอบอุปกรณ์ติดตั้งระบบ internet และ wifi เป็นเงิน 1,113,320 บาท 

ชมภาพบรรยากาศ