ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการ
ทางรัฐศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับภาคใต้และเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป
โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคือ  
ทีมที่ 1 นายกมนัช แย้มแสง ม.5/1  

นายปณิธาน สวัสดิโกมล ม.4/1
ทีมที่ 2 นางสาวณิชารีย์ สุวรรณทิพย์ ม.5/6  

นางสาวฐิติกานต์ สุขสวัสดิ์ ม.5/4

คุณครูผู้ควบคุมดูแล คุณครูนาตยา  วรรณมาศ  วันที่ 5 มีนาคม 2560

ปัจฉิมนิเทศ "มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559"

"ปลูกรักสถาบัน ผูกพันตลอดกาล"

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ณ หอประชุมธัชมุนี 17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน

งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19-21 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรม