ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง
มาศึกษาดูงานส่งเสริมศักยภาพสภานักเรียน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมประดู่แดง

โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

มาศึกษาดูงานสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ 8 กลุ่มสาระฯ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560