การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.พนม พงศ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตามโครงการเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูอาจารย์นักเรียน และเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษาในประทรวงศึกษาธิการวันที่ 16 กรกฎาคม 2558ณ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชมภาพบรรยากาศ

26 มิถุนายน 58 "วันต่อต้านยาเสพติด"

 คลิกชมภาพบรรยากาศ

7 กรกฏาคม 2558

พิธีเปิดนิทรรศการ "116 ปี เบญจมฯ"

คลิกชมภาพบรรยากาศ