ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมิน Pre O-NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 

แบบฟอร์มคะแนนระหว่างภาคเรียน สำหรับครูที่ปรึกษา

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560