ข่าวประชาสัมพันธ์

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษเรื่อง

"คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ"

โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 15 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

กิจกรรมงาน "ร้อยใจคารวะครู ปูชนีย์ศรี บ.ม." ประจำปี 2559

ผู้บริหาร ผู้นำเบญจองค์กรและคุณครู ร่วมแสดงความยินดีกับ 

นางสาวฐาณัฐดา พรหมอินทร์ ม. 4/11
รางวัลอันดับ 1 เหรียญทอง
จากการแข่งขันขว้างจักรและรางวัลอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก 

 

 

นางสาวอรนิติ จุลสิกขี ม. 2/8
รางวัลเหรียญทอง (ประเภททีมหญิงของประเทศไทย)
จากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
กีฬานักเรียน 8 ASEAN School Games 2016
จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2559

ผู้บริหารและผู้นำเบญจองค์ก
เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแ
ก่นักเรียนรางวัลธนาคารความดี
และรางวัลยอดนักอ่านประจำ
เดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2559
ณ ลานเข้าแถว