ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าร่วมการแข่งขัน QUIZ SHOW IN ENGLISH
ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ

นางสาวปานไพลิน อายุบวร ม.5/6

นางสาวธัชพรรณ ลีสนธิไชย ม.5/6

นางสาวสุรัชนี วิเชียรมณี ม.5/6  

คุณครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม คือ 
คุณครูจตุพร  จตุรลาวัลย์  คุณครูปดิวรัดา  ณ อุบล
และ MR.ALEX  WHEWALL  วันที่ 12 มีนาคม 2560

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการตอบปัญหาวิชาการ
ทางรัฐศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับภาคใต้และเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป
โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคือ  
ทีมที่ 1 นายกมนัช แย้มแสง ม.5/1  

นายปณิธาน สวัสดิโกมล ม.4/1
ทีมที่ 2 นางสาวณิชารีย์ สุวรรณทิพย์ ม.5/6  

นางสาวฐิติกานต์ สุขสวัสดิ์ ม.5/4

คุณครูผู้ควบคุมดูแล คุณครูนาตยา  วรรณมาศ  วันที่ 5 มีนาคม 2560

ปัจฉิมนิเทศ "มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559"

"ปลูกรักสถาบัน ผูกพันตลอดกาล"

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ณ หอประชุมธัชมุนี 17 กุมภาพันธ์ 2560