ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รับมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
จากคุณพรศักดิ์ เรืองวัฒนากุล (ร้านจินตนา)
เพื่อจัดสรรให้แก่นักเรียนที่ฐานะขาดแคลน ความประพฤติดี
สนใจและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560

กิจกรรมสู่ขวัญรับน้อง
วันที่ 8 มิถุนายน 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ปี 2560

โดยได้รับเกียรติจากคุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา
เลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงคู่มิตร
อบรมเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ หอประชุมธัชมุนี
วันที่ 5 มิถุนายน 2560