ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
   ดาวน์โหลด   


ตารางห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
   ดาวน์โหลด   

 

ผู้อำนวยการภักดี เหมทานนท์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รับมอบป้ายสนับสนุนเงิน 45,000 บาท
จากนายสัตวแพทย์บุญประสิทธิ์ ฉันทรัตนาคินทร์
สัตวแพทย์อำเภอพระพรหม
ศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศและที่ปรึกษาชมรม 80 ปี เบญจมฯ
เพื่อจัดซื้อศาลาทรงไทย ให้นักเรียนได้ใช้พักผ่อน ทำการบ้าน
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ณ ลานเข้าแถว วันที่ 14 มิถุนายน 2560

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
มาศึกษาดูงาน ศูนย์สะเต็ม โครงการ EP
กลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียน และการจัดการเรียนการสอน
8 กลุ่มสาระ ฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560

งานแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รับมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
จากคุณพรศักดิ์ เรืองวัฒนากุล (ร้านจินตนา)
เพื่อจัดสรรให้แก่นักเรียนที่ฐานะขาดแคลน ความประพฤติดี
สนใจและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560