ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เป็นประธานอ่านสาส์น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
และอ่านสาส์น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันสันติภาพสากล ปี 2559 

พร้อมทั้งร่วมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพ
ระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมลานเข้าแถว

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมประดู่แดง วันที่ 29 สิงหาคม 2559

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคใต้
โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการภิญโญ จันทรวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กล่าวต้อนรับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

งาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคใต้
จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ