ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน

งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19-21 มกราคม 2560

ภาพกิจกรรม