การสอบคัดเลือกโครงการ EP และ SMTP มีรายวิชาสอบเพิ่มเติม 1 รายวิชา ในปีการศึกษา2561 คือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 

  UPDATE : 22 พฤษภาคม 2560 

 

  

    


 แนวปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

วันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2560

(ใช้ตารางเรียนที่3คาบละ45นาที เริ่มเรียนในคาบที่3เวลา10.25น.) 

** หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายในชุดเครื่องแบบนักเรียน **


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปีการศึกษา 2560

 

พิธีมอบตัวนักเรียนเป็นศิษย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ณ หอประชุมธัชมุนี วันที่ 20 เมษายน 2560