ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ปี 2560

โดยได้รับเกียรติจากคุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา
เลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงคู่มิตร
อบรมเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ หอประชุมธัชมุนี
วันที่ 5 มิถุนายน 2560

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดพัทลุง
มาศึกษาดูงานส่งเสริมศักยภาพสภานักเรียน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมประดู่แดง

 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560