ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
มาศึกษาดูงาน ศูนย์สะเต็ม โครงการ EP
กลุ่มบริหารงานพัฒนานักเรียน และการจัดการเรียนการสอน
8 กลุ่มสาระ ฯ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560

งานแนะแนวโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รับมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
จากคุณพรศักดิ์ เรืองวัฒนากุล (ร้านจินตนา)
เพื่อจัดสรรให้แก่นักเรียนที่ฐานะขาดแคลน ความประพฤติดี
สนใจและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560

กิจกรรมสู่ขวัญรับน้อง
วันที่ 8 มิถุนายน 2560