ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขันตามแบบฟอร์มดาวน์โหลด รายการที่ 10 ส่งมาที่ Email : southernepmep2017@gmail.com
 

 

รายการ

Click

1.Invitation Letter : หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
2.Competitor and trainers:แบบฟอร์มส่งรายชื่อแข่งขัน
3.Judging Committees : แบบสำรวจกรรมการตัดสิน
4.Competition Room And Equipment : แบบสำรวจอุปกรณ์การแข่งขันและการจัดห้อง
5.Booking-dining-table : แบบสั่งจองโต๊ะอาหารเย็น
6.Registration : ลงลายมือชื่อ-ลงเวลา
7.Hotels and room reservations:แนะนำโรงแรม
8.Shirt order here : แบบสั่งจองเสื้อ
9.Lunch Order Sheet: แบบสำรวจการสั่งอาหารกลางวัน
10.แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน