เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัยผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ม.2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 14:39 น.

ประวัติผู้จัดทำ

                                         
ชื่อ – สกุล  นางสาคร   แรกคำนวน
วัน เดือน ปีเกิด 17   กรกฎาคม   2498    อายุ   56   ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน 14  ตรอกบ่อพิกุล  ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ทำงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ตำบลโพธิ์เสด็จ 
 อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา
2511  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดหน้าเขา  อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2514  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2516  ป.กศ. ต้น วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
2518  ป.กศ. สูง (บรรณารักษ์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
2525  ปริญญาตรี (บรรณารักษ์) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

ประวัติรับราชการ
 1  สิงหาคม  2520            ครู 2 โรงเรียนสตรีทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 1  ตุลาคม    2525            อาจารย์ 1 โรงเรียนสตรีทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 1  ตุลาคม    2531            อาจารย์ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 1  เมษายน   2549            - ปัจจุบัน ครูชำนาญการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่งและวุฒิทางลูกเสือ

 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี
 ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ กลุ่มที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 ผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.)
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้น 5 ประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
 กรรมการศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12         

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น

- ครูแกนนำ ประจำปี 2544  จาก กระทรวงศึกษาธิการ 
- รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 3 ประจำปี 2548 
- รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 2 ประจำปี 2551 
- รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 1 ประจำปี 2553 ประกาศจาก สำนักนายกรัฐมนตรี
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2549 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- รางวัลครูดีเด่น กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลูกเสือ) ปีการศึกษา 2550  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ประจำปี 2550  ประจำปี 2552 และประจำปี 2554 จาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 - รางวัลลูกเสือเกียรติยศ ประจำปี 2551  ประจำปี 2552  และประจำปี 2553 จาก สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
- รางวัลครูดีเด่นกิจกรรมลูกเสือ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2551  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
- รางวัลครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น (ลูกเสือ) ประจำปี 2554  จาก กระทรวงศึกษาธิการ  
- รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น(ลูกเสือ) ประจำปี 2554 ประกาศจาก คุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
- รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2554 ประกาศจาก เลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554ประกาศจาก เลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
- โล่รางวัล “กองลูกเสือดีร้อยปีลูกเสือไทย” ประจำปี 2554 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คติประจำใจ
“ความพยายามอยู่ที่ไหน   ความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

คลิกอ่านบทคัดย่อ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 14:54 น.
 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Sheets WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.