"ศูนย์สะเต็มภาคใต้จัดงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ"รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.southstem.net