ประกาศผลการเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2560
  เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)
  เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ