ประชุมชี้แจง เน้นย้ำแนวปฏิบัติ No Gift Policy และให้ความรู้ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 และเน้นย้ำแนวปฏิบัติ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ ก่อน/ หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และอบรมให้ความรู้เรื่องจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่แดงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ