ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ ๑)