O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

***ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในวันสอบ
และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข***