ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

การสอบแข่งขันวัดความรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563