การรับนักเรียนชั้นม.1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ และโครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564