สมัครเข้าศึกษาระดับชั้นม.1

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

23 พฤษภาคม 2564

Ratchanon Panmas

30 เมษายน 2564

Ratchanon Panmas

23 เมษายน 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

4 เมษายน 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

2 เมษายน 2564

Ratchanon Panmas

25 มีนาคม 2564

Ratchanon Panmas

4 มีนาคม 2564

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

9 มิถุนายน 2563

Ratchanon Panmas

4 มิถุนายน 2563

Ratchanon Panmas

2 พฤษภาคม 2563

Ratchanon Panmas

16 มีนาคม 2563

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

10 มีนาคม 2563

Ratchanon Panmas

6 มีนาคม 2563