ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP)และ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 โครงการ EP และ โครงการ SMTP ปีการศึกษา 2563