การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศศูนย์พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2