ประกาศศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดทักษะการคิด เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)