ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563