ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ(ภาคปฏิบัติ) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563