fbpx

การสอบแยกแผนการเรียนนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562

แจ้ง นักเรียนม.3 ที่มาสอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
==================================

1.นักเรียนม.3 ที่มาสอบแยกแผนต้องแต่งกายในชุดนักเรียนโรเรียนเบญจมราชูทิศ
2.เข้าแถว ณ หอประชุมลานเข้าแถว เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป เข้าห้องสอบ เวลา 08.20 น.
3.อย่าลืมนำอุปกรณ์ต่อไปนี้มาด้วย 1.ดินสอ 2 B 2.นำยางลบ 3.กบเหลาดินสอ 4.บัตรประจำตัวนักเรียน
4.อนุญาตนำนาฬิกาที่เป็นเข็มที่ดูเวลาได้อย่างเดียว
5.ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมืสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ตารางสอบแยกแผนการเรียน นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, ข่าวนักเรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครเข้าศึกษาต่อ, ม.4