ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง งดการจัดศาสนพิธี และกิจกรรมเนื่องในวันเบญจมราชูทิศ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔