ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

** ขอความกรุณาอ่านประกาศให้ละเอียดและปฏิบัติตามประกาศให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วยค่ะ**
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566
บัญชีแนบท้ายประกาศ ผลการสอบคัดเลือกฯ ประเภท นักเรียนชาย
บัญชีแนบท้ายประกาศ ผลการสอบคัดเลือกฯ ประเภท นักเรียนหญิง
ประกาศคะแนนสอบคัดเลือก (แยกตามห้องสอบ)
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566