footer

จตุรมิตรเบญจมราชูทิศแห่งประเทศไทย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
Benjamarachutit School
159 หมู่ที่ 3 ถนนนาพรุ-ท่าแพ
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 075809579
โทรสาร 075447154
เบญจองค์กร
  • คณะกรรมการสถานศึกษา
  • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  • สมาคมผู้ปกครองและครู
  • เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
  • ชมรมครูเก่า
สถิติเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บไซต์
Copyright © 2019-2020 Benjamarachutit School. All right reserved.
Site Contributors: Ratchanon P. & Tanisorn J.