ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (งานภูมิทัศน์