ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพนักงานบริการ (งานแม่บ้าน) และพนักงานขับรถ