ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ