แนวปฏิบัติของครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศวันเปิดเรียน และตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

แนวปฏิบัติของครูและนักเรียน วันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2/2563.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

(อัพเดต ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.pdf
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.pdf
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.pdf

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(อัพเดต ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.pdf
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.pdf
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.pdf