ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทศิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)