fbpx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทศิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เขียนบทความโดย
เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2563
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มิถุนายน 2020
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง