fbpx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนเบญจมราชูทศิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)