ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย และศาลาพักคอยผู้ปกครอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)