ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ประเทศมาเลเซีย – สิงคโปร์ (ASEAN Tour) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)