จัดจ้างกิจกรรมสัมผัสแดนมังกร เรียนรู้ สื่อสารอย่างชาวจีน