ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566